Paano Natin Pauunlarin ang Bayang Ito? | Manolito Sulit

Hindi sa kaningningan ng pasko
Hindi sa kasayahan ng piyesta
Hindi sa mga usok ng bagong taon
Hindi sa rampa ng mga reyna
Hindi sa mga sakripisyo ng semana santa
Hindi sa luwalhati ng pagdagit o pagbati
Hindi sa pagpupugay sa mga santo
Hindi sa mga sermon o talumpati
Hindi sa ingay ng palaro
Hindi sa ligaya ng kamusmusan
Hindi sa mga alaala
Hindi sa mga retrato –
Hindi sa pagtatakip ng totoo.