Pagkain at Pagkakautang: ang Materyal na Dimensyon ng “Ama Namin”

Ito:
“Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang
gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin…”

O ito:
“Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala
gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin…”

Maraming pananaw tungkol dito sa iba’t ibang sekta ng relihiyong Kristyano. Sa pananaw ng Katolisismo, “pagkakasala” talaga ang ibig ipakahulugan ni Mateo (6:9-14), gaya rin daw ng mas direktang sinabi ni Lukas (11:2–4).

Hindi ko nais salungatin ito ngunit sa aking pananaw, bukod sa espiritwal, may materyal ding dimensyon ang dasal na itinuro ng Panginoong Hesukristo sa atin. Lalo’t ang dalawang pangunahing alalahanin ng mga karaniwang Hudyo noon (at maging ng mga tao ngayon) ay ang makakain at pambayad-utang–dalawang bagay na maaari nilang ikamatay.

Kung ang tungkol naman sa pagkakasala at pag-iwas sa kasamaan (espiritwal na dimensyon), palagay ko’y sapat na ang sinasabi ng sunod na talata: “Huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at ipag-adya mo kami sa lahat ng masama…”

Gusto ni Kristong mapanatag tayo maging sa mga materyal nating pangangailangan sa pamamagitan ng tiwalang maging ang Diyos na nasa lugar ng espiritu ay makatutugon sa mga ito–na pwede nating ipaubaya ang ating mga suliranin sa Kanya, maging ito ay tungkol sa ating kakainin o sa ating mga pagkakautang.

Gayundin naman, gusto Niyang patawarin din natin (kalimutan natin) ang mga pagkakautang ng ibang tao (ng ating kapwa) sa atin. Gusto Niyang magtiwala tayo nang lubusan sa Diyos na nakapupuno ng lahat ng pagkukulang. Kung hindi tayo mabayaran, kalimutan na natin, gaya rin ng paglimot ng iba sa ating pagkakautang.

Dahil diyan, ang pagpapautang ay nagiging pagbibigay, at pinagpapala ng Diyos ang sinumang gumagawa nito dahil natatalo nito ang poot at pagmamalabis sa kapwa, at nangingibabaw ang utos ni Kristo sa atin na “mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo” (Juan 13:34).

Sa pagdarasal ng “Ama Namin,” mapanatag nawa ang kalooban mo mula sa mga alalahanin ng mundong ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *