Ang Numero ng Maykapal: 1.618

Matapos kong mapanood ang dokumentaryong “God’s Existence” (Ang Pagkakaroon ng Diyos), lalo akong nakumbinsi–gaya ng pagkakumbinsi ko tungkol sa resureksyon sa isa pang dokumentaryong “Shroud of Turin”–na naririyan sa lahat ng bagay ang matatawag na “watermark” o palatandaan ng Maykapal.

Ayon sa Google: “1.618 is a mathematical formula that is found in many things, thus proving the universe was created by Intelligent Design, that is, God” (ang 1.618 ay isang matematikong pormula na makikita sa maraming bagay, na nagpapatunay na ang uniberso ay nilikha ng Matalinong Disenyo, ng Diyos nga).

Bagamat walang kinalaman sa aking natunghayan, naglaro sa isip kong hanapin ang mga numerong 1 6 1 8 sa Bibliya sa pamamagitan ng Google at ito ang aking pinakamagandang nahanap:

Juan 1:6-18
(6) At naparito si Juan na isinugo ng Diyos (7) upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. (8) Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. (9) Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.

(10) Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. (11) Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. (12) Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. (13) Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

(14) Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

(15) Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, Ang darating na kasunod ko’y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.

(16) Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. (17) Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. (18) Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. (PINAGKUNAN)

Nagkataon lamang kaya, sa dinami-rami ng samutsaring paksang laman ng banal na aklat, na ang Juan 1:6-18 ay eksakto ring tumatalakay sa kalikasan ni Kristo at ng Diyos?

Ngunit “sino nga’ng makaaangkin sa Diyos?” ang tanong ni Rilke. Ang ipaangkin Siya sa isang relihiyon (lamang) ay paglilimita sa Kanyang Kalikasan. Maging ang pagtatayo ni Kristo ng kanyang Iglesya ay interpretasyon lamang ng tao. Hindi ako makapaniwalang pumanaog si Kristo sa lupa upang magtatag lang ng isa pang relihiyon. Hindi ba’t ang nais niya ay pabalikin ang tao sa Diyos? At ang pagbabalik-loob sa Diyos ay hindi nangangahulugang pag-anib at pagpapasakop sa relihiyon. Napakalawak at napakahiwaga ng Sangnilikha upang bigyang-kahulugan lang ng mga teksto at maging ng mga pamahiin ng relihiyon, anuman ito.

Sapat na ang sumampalataya, sabi nga, ngunit iba pa rin ang mamangha. Kung tunay kang naniniwala sa Diyos, hindi mo dapat palagpasin ang mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Sangkatauhan. Sa wakas ay tinuldukan na ng mismong Siyensya at ng Kalikasan ang walang kahahantungang paniniwala sa Ebolusyon at Multiberso mula kay Darwin hanggang kay Hawking. Buhay ang Diyos–ang Diyos ay Buhay! Mamamangha ka sa iyong masasaksihan.