A Prayer for Duterte

While we ask the government for redress of our grievances, we the people (including Church leaders) must not join the partisanship of those whose obvious aim is to topple either the elected leadership or the government, and replace it with their own beast they can control. When I chose to support President Duterte, who came to power not by a people power revolution, nor by ousting an incumbent leader (or trying a coup like you know who), I began to realize that people must work with their leaders, desiring not their downfall but their success (yes, even if you dislike them). There are many occasions that our voices will not be heard, our problems unresolved, but the law provides for the only peaceful means to change our leaders, which is through election (also through impeachment and maybe, through “prayer”). That’s why it’s very important that we take our right of suffrage seriously. Don’t sell it–it’s priceless! The way democracy works isn’t perfect like Duterte, but no, not true at all that we are led by a tyrant (c’mon, you can still rally and shout insults; as US Sen. Gardner said, “This is not North Korea”), and like many ordinary Filipinos, as misinformed as we are to you, other worlds come to mind and I’m not convinced of a better alternative. At least in this realm, it is not a crime to fancy about higher beings and pray. Always pray and do not lose heart (Luke 18:1). Pray for the President. Pray for the nation.

Not Your Church, Nor Your Priest or Pastor

God saw all that he had made, and it was very good. He rested satisfied and commanded man to do as he did. But things had taken a turn for the worse as far as Creation was concerned. Humankind went on to observe a Day of Rest but had kept a blind eye to what was happening to earth. God had earned his Sabbath because he had done great and marvelous works in the six days past. We could only imagine how God must have felt when he rested (he must be smiling in his sleep). Any day of rest was a good one, which was probably the reason man had been so faithful to keep it and yet… destroyed the very reason behind.

Ang Numero ng Maykapal: 1.618

Matapos kong mapanood ang dokumentaryong “God’s Existence” (Ang Pagkakaroon ng Diyos), lalo akong nakumbinsi–gaya ng pagkakumbinsi ko tungkol sa resureksyon sa isa pang dokumentaryong “Shroud of Turin”–na naririyan sa lahat ng bagay ang matatawag na “watermark” o palatandaan ng Maykapal.

Ayon sa Google: “1.618 is a mathematical formula that is found in many things, thus proving the universe was created by Intelligent Design, that is, God” (ang 1.618 ay isang matematikong pormula na makikita sa maraming bagay, na nagpapatunay na ang uniberso ay nilikha ng Matalinong Disenyo, ng Diyos nga).

Bagamat walang kinalaman sa aking natunghayan, naglaro sa isip kong hanapin ang mga numerong 1 6 1 8 sa Bibliya sa pamamagitan ng Google at ito ang aking pinakamagandang nahanap:

Juan 1:6-18
(6) At naparito si Juan na isinugo ng Diyos (7) upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. (8) Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. (9) Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.

(10) Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. (11) Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. (12) Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. (13) Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

(14) Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

(15) Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, Ang darating na kasunod ko’y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.

(16) Dahil siya’y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. (17) Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. (18) Kailanma’y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. (PINAGKUNAN)

Nagkataon lamang kaya, sa dinami-rami ng samutsaring paksang laman ng banal na aklat, na ang Juan 1:6-18 ay eksakto ring tumatalakay sa kalikasan ni Kristo at ng Diyos?

Ngunit “sino nga’ng makaaangkin sa Diyos?” ang tanong ni Rilke. Ang ipaangkin Siya sa isang relihiyon (lamang) ay paglilimita sa Kanyang Kalikasan. Maging ang pagtatayo ni Kristo ng kanyang Iglesya ay interpretasyon lamang ng tao. Hindi ako makapaniwalang pumanaog si Kristo sa lupa upang magtatag lang ng isa pang relihiyon. Hindi ba’t ang nais niya ay pabalikin ang tao sa Diyos? At ang pagbabalik-loob sa Diyos ay hindi nangangahulugang pag-anib at pagpapasakop sa relihiyon. Napakalawak at napakahiwaga ng Sangnilikha upang bigyang-kahulugan lang ng mga teksto at maging ng mga pamahiin ng relihiyon, anuman ito.

Sapat na ang sumampalataya, sabi nga, ngunit iba pa rin ang mamangha. Kung tunay kang naniniwala sa Diyos, hindi mo dapat palagpasin ang mahalagang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Sangkatauhan. Sa wakas ay tinuldukan na ng mismong Siyensya at ng Kalikasan ang walang kahahantungang paniniwala sa Ebolusyon at Multiberso mula kay Darwin hanggang kay Hawking. Buhay ang Diyos–ang Diyos ay Buhay! Mamamangha ka sa iyong masasaksihan.

Anti-Duterte

Kung ang galit niya kay Duterte at pagtangis sa umano’y EJK ay araw-araw din nating naririnig laban sa katiwalian, kriminalidad, pagkasira ng kalikasan, at sa bawat maling gawi at ugali ng ating mga kababayan, kabilang na ang panghahalay at pagkakaroon ng anak ng ibang pari, siguro’y hindi tayo nagkaganito. Mahigit 70 milyon ang mga Katoliko sa bansa at may 500 taon na ang Simbahang ito sa ating kapuluan–ganyan kalaki ang pananagutan ng bawat Katolikong lider sa mababaw na moralidad, kawalan ng disiplina at pagsunod sa batas ng karamihang Filipino, na pilit itinutuwid ng ating pangulo.

Pagkain at Pagkakautang: ang Materyal na Dimensyon ng “Ama Namin”

Ito: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin…” O ito: “Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin…” Maraming pananaw tungkol dito sa iba’t ibang sekta ng relihiyong Kristyano. Sa pananaw ng Katolisismo, …

Sulyap|Manolito C. Sulit

“It was a look that was somehow beyond all these, beyond all the different compartments of love we have down here on earth.” – Eben Alexander, M.D. on “Proof of Heaven”   Kung gusto mong makita ang langit, tingnan mo ako– nasa aking mga mata. Damhin mo sa titig ko …