Ang May Hawak ng Solusyon

Kapag naroon ka na sa gitna ng ilog at nakadilat sa iyo ang maitim na kontaminasyon… ang makapal, malagkit at mabahong burak, kahalo ang pinagpalitang dayaper at iba pang basurang sadyang itinapon doon, tulad ng isang karumal-dumal na krimeng walang umaako… ang pakiramdam mo sa sarili mo, isa kang superman …

No Reklamo, No Problemo

I’ve just validated from a recent chat with some councilors (and the vice mayor earlier in this administration) that all those FB posts talking about our environment will not be picked up by them or any of our elected officials. If you noticed a problem or something bad happening in …

Ang Kalayaang Magpahayag

Tapos ako ng kursong pamamahayag, at aaminin kong wala akong nakamit na anumang katangi-tangi kaugnay nito. Gayunman, isang disiplinang natutuhan ko mula rito na gamitin ang tunay kong pangalan sa anumang sinulat ko. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, wala akong ipinahayag tungkol sa aking bayan na hindi ko inako …

Sa Ibaan: Ito Muna ang Dapat Mabago

Show me your councilors line up and I’ll tell you the kind of mayor you would be. As a leader truly confident of your own political magnitude and charisma, you should be out seeking men and women who could awe the people with their integrity and command respect and loyalty from them, people who have the knowledge and expertise you need to help you build this town based on a set criteria of progress.

Tagalugin ko: Sabihin mo sa akin ang mga kasama mong konsehal at sasabihin ko kung anong klaseng meyor ka. Kung tunay na kampante ka sa sarili mong impluwensyang politikal at karisma, dapat na naghahanap ka ng mga taong hahangaan ng mga mamamayan sa kanilang integridad, at kayang magpasunod at maging kagalang-galang sa kanila, mga taong may alam at kakayahang kailangan mo sa pagtatayo ng bayang ito base sa isang piniling batayan ng pag-unlad.

You may still win the election with the same “proven” personalities, good or bad, but without a good line up, your political platform is but the same template for failed promises and wasted voters’ energy, the very reason why people say, “Pare-pareho lang kayong mga politiko.”

Tunghayan ang talakayan sa Facebook kaugnay nito: