Loading...

Bakit Sirkulo?

Kapag hindi ka kabilang sa sirkulo, ibig sabihi'y kung hindi ka manunulat o kung wala kang hilig sa panitikan kagaya ng malaking bahagdan ng populasyon, at halimbawang nagtanong ang anak mong nasa ikapitong grado tungkol sa mga manunulat, may kilala ka ba? Alam mo ba kung saan sila hahanapin? 


Maraming websayt tungkol sa panitikan, may mga blog ang ibang manunulat, ngunit kung kaharap mo na ang isa, may ideya ka kaya kung siya na nga? 


Dahil abstrakto ang sirkulo, gaya ng isang lipunan, tinatangka ng websayt na magkaroon ito ng pisikal na anyo, mapangalanan ito (domeyn) at matukoy ang isang adres (URL) na pwedeng bisitahin ninuman. Ang kailangan na lang ay lahukan ito ng mismong mga manunulat--at sino-sino ba sila?


May mungkahing salain ang mga papasok sa sirkulo, na tila isang pintuan ito sa kalangitan, may nag-iingat ng susi at may hawak ng aklat na naglalaman ng mga pangalan ng mga karapatdapat (canon). Ngunit sino nga ba ang magsasabi nito at, sa kabilang banda, sino ba ang ating pinaniniwalaan?


May pangalang pinagpipitaganan, at may gumagawa pa lang ng kanyang pangalan. Ngunit anuman ang pagtingin ng isa sa gawa ng iba, malalim o mababaw, hindi niya maipagkakait sa kanila ang kanilang pagkamanunulat. Sapat na marahil ang malamang may mas mahusay at "sikat" na manunulat. 


Pagkat laging may tagong sulok sa labas ng sirkulo, at doon, may kaluluwang bumubulong: "manunulat ako." Kaya mas mabuting papasukin ang isang iyon. Anyayahan natin ang lahat sa sirkulo para lumawak ito, sa halip na maging makitid.


Gawin natin itong tagpuan, huntahan, hulmahan at lunsaran ng ating pagkamanunulat, anuman ang kahulugan niyon para sa atin.


Namalas natin ngayon ang pinakahuling pagsulong ng salitang "manunulat," at hindi na lamang ito pantawag na ikinakabit sa isang mangangatha o makata, kundi bilang isang domeyn o espasyo, ang tanging sirkulo, isang puwang na walang pasubaling para nga sa mga manunulat.