Ang Kalayaang Magpahayag

Tapos ako ng kursong pamamahayag, at aaminin kong wala akong nakamit na anumang katangi-tangi kaugnay nito. Gayunman, isang disiplinang natutuhan ko mula rito na gamitin ang tunay kong pangalan sa anumang sinulat ko. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, wala akong ipinahayag tungkol sa aking bayan na hindi ko inako …