Isang Araw sa Buhay ng Trapo

2019-04-08 at 1:11 pm by Mano | Posted in Political

Nangurakot o walang ginawa? Alinman sa dalawa, walang napala ang bayan sa kanya sa araw na ito, gaya ng iba pang araw. Nasa simbahan siya ngayon at ninanamnam ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Maganda ang takbo ng negosyo. Nagpapatayo siya ng mas malaking bahay. Nabibili ni misis ang kanyang gusto. Nakapag-aaral ang mga anak sa sikat na paaralan. Hindi pa magbabago ang politika at panalo pa rin ang mga tulad niya sa sunod na eleksyon. Pagkuwa’y lumuhod siya at nagdasal: “Patawarin Mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin…” Tumayo siya at habang papalabas ng simbahan, kumaway-kaway sa ilang botanteng naroon. Ito ang masarap na buhay. Nagagawa niya ang gusto niyang gawin, at pwede ring wala siyang gawin. Pero tuloy ang biyaya. Hindi siya mapaparusahan ng batas ng tao, at laging may kapatawaran sa Diyos. Tumanaw uli siya sa dako ng altar bago tuluyang umalis. “Bukas uli, Lord. Salamat po!”

Maraming nakalilimot na may kondisyon ang kapatawaran. At bago matauhan ang isang ito, araw-araw nating pagdurusahan ang kasalanan niya sa bayan.

“Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at HUWAG NANG MAGKASALA.” (Mula sa Ebanghelyo: Juan 8:1-11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *