Dumikrasya

2019-04-10 at 10:32 am by Mano | Posted in Political

dumi-krasya – /dumikrasy√°/ pangngalan – sistemang gumagarantiya sa lubos na kalayaan ng mga mamamayang lumahok sa lahat ng maruming gawain sa loob ng estado, gaya ng, at hindi limitado sa malayang pagtatapon ng basura sa mga publikong lugar, malayang pagpapadaloy ng dumi sa mga ilog at iba pang yamang tubig, malayang pagputol sa mga puno, malaya at walang habas na pagmimina, pagpapasabog sa mga kabundukan, at pagtatapon ng toxic waste sa mga karagatan. Ginagarantiya rin ng sistemang ito ang katatagan ng maruming politika, gaya ng pamamalagi sa puwesto ng mga korap na opisyal at trapo, pananatili ng dinastiya, katiyakan sa pagbili at pagbebenta ng boto, at pagbebenta ng pambansang interes sa mga dayuhan, na pinagtitibay ng kolonyal na edukasyong tumitiyak na bawat kabataang Filipino ay magkakaroon at magpapatuloy ng nabanggit na mga kalayaan.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *