Anak Ka ba ng Tao?

2019-04-20 at 8:27 am by Mano | Posted in Spiritual

Karaniwan mo itong naririnig sa matatandang Katoliko tuwing Sabado de Gloria: “Patay ang Diyos ngayon!” Mula sa Kanyang kamatayan nang Biyernes Santo, sa araw na ito nanatili sa libingan ang katawan ni Jesus bago sumapit ang Linggo ng Pagkabuhay. Sinasalamin ng paniniwalang ito ang isang mahalagang aspekto ng Kristiyanismo–ang paniniwalang “Diyos” si Kristo.

Dahil patuloy pa rin ang pagkakabaha-bahagi ng Simbahan, umpisa kina Santiago, ang nakababata at tinawag na “kapatid” ni Jesus, at Pablo, hindi rin matapos-tapos ang debate tungkol sa Kanyang pagka-diyos. Isa itong dahilan kung bakit hindi nanatiling Hudiyo ang kilusang Kristiyano, dahil nilabag nito ang pinakaubod ng mga aral ng Judaismo kaugnay ng “nag-iisang Diyos.” Hindi nagtagal, nilisan ng kilusang Kristiyano ang Jerusalem patungong Roma at sa kabila ng madugong persekusyon, yumabong bilang pangunahing relihiyon ng mundo.

Hindi lahat ng sekta ng Kristiyanismo ay naniniwalang “Diyos” si Jesus. Nagkakaiba-iba rin ang interpretasyon sa katawagang “anak ng Diyos.” Kristiyano man o hindi, nakikita ng marami si Kristo bilang tao, gayunma’y espesyal kumpara sa ating lahat. Ang pagkalikha ng dogma ng Santisima Trinidad ng pinakamalaking sekta ng Kristiyanismo, ang Simbahang Katoliko, ay tila isang kompromiso o pagtatangkang ilangkap ang katauhan ni Kristo sa umiiral na konteksto ng nag-iisang Diyos mula sa pananampalatayang Hudiyo.

Ngunit sa lahat ng hiwagang pumapalibot sa katauhan ni Kristo, tila hindi napag-uukulan ng pansin ang pinakamalaking klu na nanggaling sa Kanya mismo at nagpapakita ng Kanyang sikolohiya. Kung ganito natin nakikita si Jesus, ano naman ang tingin Niya sa Kanyang sarili?

Sa lahat yata ng tao, matatandaang si Jesus lamang ang nagsabing Siya’y “anak ng tao.” Ang layo nito sa “anak ng Diyos” pero lalong nagbibigay-diin sa kanyang kaibahan sa atin. Isa itong konseptong hindi mula sa lupa dahil hindi ito kailangan ng mga taga-lupa. Mula nang ipanganak ka at magkaisip, alam mo nang tao ka, kailangan mo pa bang sabihing tao ang magulang mo? Sa kabilang banda, ipinahihiwatig ng katawagang ito ang pagkakaroon ng iba pang nilalang na hindi mga anak ng tao.

Matay ko mang isipin, talagang naging kakatwa si Jesus nang tawagin Niya ang sarili na “anak ng tao.” Ano’ng pumasok sa isipan Niya at sinabi pa Niya ito? Para bang ganito ang sitwasyon: kung kabilang si Kristo sa isang grupo, sabihin nating grupo ng mga anak ng Diyos, Siya iyong paksa ng usapan nila dahil “anak siya ng tao!”

“Siya ba ‘yon? Siya ‘yung anak ng tao?”

Hindi ba magtataka ka rin kung isang araw, may magpakilala sa iyo at sabihing anak siya ng tao? Mapapangiti ka siguro, sabay sabing, “Lahat naman, di ba?”

Iba si Kristo.

“May mga lungga ang mga asong-gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang Anak ng Tao.” –MT 8:20

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *