Ang Pag-ibig na Ibig ng Diyos

Ang pag-ibig sa Diyos ng ating mga ninunong hindi Kristyano (mga katutubo) ay mababakas sa kanilang pakikiisa sa kalikasan (na ang tawag nati’y pagsamba). Kaya inaalagaan nila ang lupa, ang […]

Read More